Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Kody jednostek organizacyjnych

Kody finansowe kierunków studiów

0100  Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0440

Towaroznawstwo - stacjonarne

2

- 1440

Towaroznawstwo  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0470

Zootechnika  - stacjonarne

4

- 1470

Zootechnika  - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0200 Wydzia? Biologii

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0030

Biologia - stacjonarne

2

- 1030

Biologia - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0040

Biotechnologia - stacjonarne

4

- 1040

Biotechnologia - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0330

Piel?gniarstwo - stacjonarne

6

- 1330

Piel?gniarstwo - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

8

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0300 Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0210

Geodezja i kartografia  - stacjonarne

2

- 1210

Geodezja i kartografia  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0220

Gospodarka przestrzenna  - stacjonarne

4

- 1220

Gospodarka przestrzenna  - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0400  Wydzia? Humanistyczny

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0060

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna - stacjonarne

2

- 1060

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0110

Filologia angielska - stacjonarne

4

- 1110

Filologia angielska - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0120

Filologia germa?ska - stacjonarne

6

- 1120

Filologia germa?ska - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0130

Filologia polska - stacjonarne

8

- 1130

Filologia polska - niestacjonarne

 

 

 

9

- 0140

Filologia rosyjska - stacjonarne

10

- 1140

Filologia rosyjska - niestacjonarne

 

 

 

11

- 0150

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim - stacjonarne

12

- 1150

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim - niestacjonarne

 

 

 

13

- 0160

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim - stacjonarne

14

- 1160

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim - niestacjonarne

 

 

 

15

- 0170

Filologia ukrai?ska - stacjonarne

16

- 1170

Filologia ukrai?ska - niestacjonarne

 

 

 

17

- 0180

Filologia ukrai?sko-polska  -  stacjonarne

18

- 1180

Filologia ukrai?sko-polska  -  niestacjonarne

 

 

 

19

- 0190

Filologia wschodnios?owia?ska  - stacjonarne

20

- 1190

Filologia wschodnios?owia?ska  - niestacjonarne

 

 

 

21

- 0200

Filozofia  -  stacjonarne

22

- 1200

Filozofia  -  niestacjonarne

 

 

 

23

-0230

Historia  - stacjonarne

24

- 1230

Historia  - niestacjonarne

 

 

 

25

- 0390

Stosunki mi?dzynarodowe  -  stacjonarne

26

- 1390

Stosunki mi?dzynarodowe  -  niestacjonarne

 

 

 

27

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

28

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0500 Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0450

Weterynaria - stacjonarne

2

 

 

 

 

 

3

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

4

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0600 Wydzia? Nauk Technicznych

 

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0050

Budownictwo - stacjonarne

2

-1050

Budownictwo - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0090

Edukacja techniczno-informatyczna  - stacjonarne

4

- 1090

Edukacja techniczno-informatyczna  - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0260

In?ynieria ?rodowiska  -  stacjonarne

6

- 1260

In?ynieria ?rodowiska  -  niestacjonarne

 

 

 

7

- 0280

Mechanika i budowa maszyn  - stacjonarne

8

- 1280

Mechanika i budowa maszyn  -niestacjonarne

 

 

 

9

- 0400

Technika rolnicza i le?na  - stacjonarne

10

- 1400

Technika rolnicza i le?na  - niestacjonarne

 

 

 

11

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

12

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0700 Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0250

In?ynieria chemiczna i procesowa - stacjonarne

2

- 1250

In?ynieria chemiczna i procesowa - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0410

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka - stacjonarne

4

- 1410

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0430

Towaroznawstwo - stacjonarne

6

- 1430

Towaroznawstwo - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

8

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0800 Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0290

Ochrona ?rodowiska  - stacjonarne

2

- 1290

Ochrona ?rodowiska  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0370

Rybactwo  -  stacjonarne

4

- 1370

Rybactwo  -  niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

0900  Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0070

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne

2

- 1070

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0080

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne

4

- 1080

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0320

Pedagogika - stacjonarne

6

- 1320

Pedagogika - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0340

Politologia  - stacjonarne

8

- 1340

Politologia  - niestacjonarne

 

 

 

9

- 0380

Socjologia  -  stacjonarne

10

- 1380

Socjologia  -  niestacjonarne

 

 

 

11

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

12

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

1000 Wydzia? Rolnictwa i Kszta?towania ?rodowiska

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0020

Architektura krajobrazu - stacjonarne

2

- 1020

Architektura krajobrazu - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0300

Ochrona ?rodowiska  - stacjonarne

4

- 1300

Ochrona ?rodowiska  - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0310

Ogrodnictwo - stacjonarne

6

- 1310

Ogrodnictwo - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0360

Rolnictwo - stacjonarne

8

- 1360

Rolnictwo - niestacjonarne

 

 

 

9

- 0480

Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji - stacjonarne

 

 

 

10

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

11

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

1100   Wydzia? Teologii

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0420

Teologia  stacjonarna

2

- 1420

Teologia  niestacjonarna

 

 

 

3

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

4

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

1200  Wydzia? Nauk Ekonomicznych

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0100

Ekonomia  - stacjonarne

2

- 1100

Ekonomia  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0460

Zarz?dzanie i marketing  -  stacjonarne

4

- 1460

Zarz?dzanie i marketing  -  niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

1300  Wydzia? Matematyki i Informatyki

 

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0240

Informatyka  -  stacjonarne

2

- 1240

Informatyka  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0270

Matematyka   -  stacjonarne

4

- 1270

Matematyka   -  niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

1400  Wydzia? Prawa i Administracji

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0010

Administracja - stacjonarne

2

- 1010

Administracja - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0350

Prawo - stacjonarne

4

- 1350

Prawo - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0990

Doktoranci - stacjonarne

6

- 1990

Doktoranci - niestacjonarne

 

 

 

2203 - Centrum Edukacji Naucz. i Dor. Zawodowego

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0270

Matematyka   -  stacjonarne

2

- 1270

Matematyka   -  niestacjonarne

3

- 1999

Kursy pedagogiczne

 

 

 

3

- 0090

Edukacja techniczno-informatyczna  - stacjonarne

4

- 1090

Edukacja techniczno-informatyczna  - niestacjonarne

3

- 0110

Filologia angielska - stacjonarne

4

- 1110

Filologia angielska - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0120

Filologia germa?ska - stacjonarne

6

- 1120

Filologia germa?ska - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0130

Filologia polska - stacjonarne

8

- 1130

Filologia polska - niestacjonarne

 

 

 

9

- 0140

Filolofia rosyjska - stacjonarne

10

- 1140

Filolofia rosyjska - niestacjonarne

 

 

 

11

- 0150

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim - stacjonarne

12

- 1150

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim - niestacjonarne

 

 

 

13

- 0160

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim - stacjonarne

14

- 1160

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim - niestacjonarne

 

 

 

15

- 0170

Filologia ukrai?ska - stacjonarne

16

- 1170

Filologia ukrai?ska - niestacjonarne

 

 

 

17

- 0180

Filologia ukrai?sko-polska  -  stacjonarne

18

- 1180

Filologia ukrai?sko-polska  -  niestacjonarne

 

 

 

19

- 0190

Filologia wschodnios?owia?ska  - stacjonarne

20

- 1190

Filologia wschodnios?owia?ska  - niestacjonarne

 

 

 

2207 - Centrum Studiów Ba?tyckich - E?k

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0090

Edukacja techniczno-informatyczna  - stacjonarne

2

- 1090

Edukacja techniczno-informatyczna  - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0010

Administracja - stacjonarne

4

- 1010

Administracja - niestacjonarne

 

 

 

5

- 0350

Prawo - stacjonarne

6

- 1350

Prawo - niestacjonarne

 

 

 

7

- 0320

Pedagogika - stacjonarne

8

- 1320

Pedagogika - niestacjonarne

 

 

 

2208 - Mi?dzynarodowe Centrum Edukacji w Braniewie

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 0320

Pedagogika - stacjonarne

2

- 1320

Pedagogika - niestacjonarne

 

 

 

3

- 0390

Stosunki mi?dzynarodowe  -  stacjonarne

4

- 1390

Stosunki mi?dzynarodowe  -  niestacjonarne

 

 

 

0399 - Zaoczne studia zawodowe w Toruniu

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 1210

Geodezja i kartografia  - niestacjonarne

 

 

 

0699 - Zaoczne studia zawodowe w Rusocinie

l.p.

Kod kierunku

Nazwa kierunku

1

- 1400

Technika rolnicza i le?na  - niestacjonarne

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Kwestura

za tre?? odpowiada:

 mgr Joanna Wasiak .

data wytworzenia:

16-11-2006 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 734 razy (w tym z UWM 55 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa